Friday, January 8, 2010

_____lization

Bei yan wah bak chi er~
Lei hai mm hai Hou~ Nao~ Sin~
Zhan hai hou guai sei nao ga~

Ngo hai hou
ANGRY ga~
Lei ji mm ji meh hai giu ANGRY ar?
*writing*
ANGRY
ANGRY
ANGRY
*dot dot dot dot dot dot dot*


Bak chi!!!


Dont get what im saying?

Watch this... XD


Really bak chi (retarded)~

1 comment:

Shiuji said...

ngo sing yat hai gum bei yan wa ngo bakchi gah... LOL

btw, he really bak chi ma...